Islamnya Para Sahabat Rasulullah

Bab : PERIODE MAKKAH
Sub : Dari Bi’tsah Hingga Hijrah

Islamnya Khadijah ra. Dan Akhlaknya

Islamnya para sahabat dimulai dengan Islamnya Khadijah ra. Khadijah ra. adalah orang yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia selalu membantu di samping suaminya, meringankan kesedihannya, dan menganggap ringan terhadap orang-orang yang akan menghalangi suaminya.

Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah ra.

Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Ketika itu ia berusia sepuluh tahun dan dalam asuhan Rasulullah saw. sejak sblm Islam. Beliau mengambilnya dari Abu Thalib pada masa-masa sulit dan mengajak hidup bersamanya.

Zaid bin Haritsah juga masuk Islam. Ia adalah pelayan beliau yang diangkat sebagai anak. Kesaksian mereka merupakan kesaksian orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah saw. Mereka adalah orang yang paling mengenal beliau, paling tahu tentang kejujurannya, keikhlasan dan kesempurnaan perilaku beliau. Anggota keluarga memang paling mengetahui apa yang ada di dalamnya.

Islamnya Abu Bakar bin Abi Quhafah Dan Keutamaannya Dalam Dakwah

Abu Bakar bin Abi Quhafah masuk Islam. Ia adalah seorang yang memiliki kedudukan di kalangan Quraisy lantaran kepintaran, harga diri & kesederhanaannya. Ia kemudian menampakkan keislamnya. Abu Bakar juga seorang yang penyayang & mudah bergaul. Ia mengetahui nasab-nasab Quraisy dan kisah-kisahnya. Ia seorang pedagang dan memiliki moral yang baik. Maka mulailah ia berdakwah, mengajak beriman kepada Allah dan masuk agama Islam. Ia mengajak orang-orang yang tsiqah (percaya) kepadanya, yang biasa bergaul dengannya.

Islamnya Para Pembesar Quraisy

Islamnya para sahabat awal juga berkat dakwah yang dilakukan Abu Bakar, yang menjadikan beberapa pembesar Quraisy masuk Islam. Mereka memiliki kedudukan dan kepemimpinan. Ustman bin Affan, Azzubair bin al Awwam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abu Waqqash, Thalhah bin ‘Ubaidillah. Mereka mendatangi Rasulullah saw. dan menyatakan keislamannya.

Mereka diikuti oleh beberapa tokoh Quraisy yang memiliki kemuliaan dan kedudukan: Abu ‘Ubaidah bib al-Jarrah, al-Arqam bin Abil Arqam, ‘Ustman bin Mazh’un, ‘Ubaidah bin al-Harits bin ‘Abdul Muthalib bin ‘Abdu Manaf, Sa’id bin Zaid, Khabbab bin al-Arut, ‘Abdullah bin Mas’ud, Ammar bin Yasir, Shubaib dan lain-lain radhiyallahu ‘anhum.

Dan, orang-orang pun masuk Islam, laki-laki dan perempuan, sehingga penyebutan Islam menjadi umum di Makkah dan menjadi perbincangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *